right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

איך אינטליגנציה רגשית יכולה לעזור לך בניהול עובדים?

ניהול עובדים במאה ה- 21, הקשר לאינטיליגנציה רגשית ואיך באמצעותה מנהלים יכולים לשמר את העובדים הטובים בארגון

אופן ניהול עובדים עבר מהפיכה!

בעולם טכנולוגי מהיר, חדשני ומשתנה, יותר ויותר ארגונים מגלים כי ניהול עובדים הפך מורכב מאי פעם. וזה מתחיל טרום קליטת עובדים לארגון, כשהיום בניגוד לעבר, לא רק ארגונים בוחנים עובדים פוטנציאליים, גם עובדים בוחנים עד כמה הייצוגים הארגוניים עונים על צורכיהם.

ניהול עובדים ריכוזי שהיה שכיח בשנים עברו מפנה אט אט את מקומו לניהול מבזר, מאציל, כזה שרואה בעובדים שותפים לדרך, ואינדיבידואליים בעלי מאפיינים וצרכים ייחודיים ומסייע להם ביצירת איזונים בחייהם. מדובר על מעבר מניהול עובדים למנהיגות של עובדים, שמתאפיינת בהיותו של המנהל כזה שנותן דוגמה אישית ומהווה מודל לחיקוי בכל.

אלא שארגונים ומנהלים שאינם משכילים "לקפוץ מדרגה" כמתואר, חווים תדיר את תסמונת "הדלת המסתובבת" ונותרים עם העובדים הבינוניים ומטה, כשהעובדים הטובים "מוצאים נחמה" בארגונים שהשכילו להחיל על עצמם את השינויים בעולם העבודה המודרני.

הדרך שבה מנהלים יכולים לשמר את העובדים הטובים בארגון

התשובה נעוצה בפיתוח מאפייני "אינטליגנציה רגשית" בניהול.

המונח 'אינטליגנציה רגשית' מבטא אוסף של יכולות רגשיות, אישיות וחברתיות המשפיעות על היכולת הכללית של האדם להתמודד באופן אפקטיבי עם דרישות ולחצים סביבתיים. מחקרים בתחום מצביעים על כך שהיכולת של האדם לאזן בין ההיבטים הרגשיים לקוגניטיביים שלו, משפיעה על רמת הנינוחות האישית והסביבתית שהוא משדר.

מחקרים מראים שמנהלים בעלי אינטליגנציה רגשית מפותחת מפגינים שיעורי הצלחה גבוהים יותר בקבלת החלטות, בשירות לקוחות, בעבודת צוות ועוד.

החדשות הפחות טובות הן שלרבים מהמנהלים חסרות לא מעט מהמיומנויות המצביעות על אינטליגנציה רגשית מפותחת. החדשות הטובות הן שאינטליגנציה רגשית על כל מרכיביה ניתנת ללמידה וניתן לפתח אותה בכל נקודת זמן בחיים... תודו שזה מנחם!.

אינטליגנציה רגשית כמפתח לניהול עובדים במאה ה-21

כדי שמנהל יוכל ליצור אצל עובדיו תחושת לויאליות ומחוברות ארגונית (Engagement) (קישור למאמר המתאים) ולשמר אותם בארגון, הוא נדרש ראשית לכול לפתח אינטליגנציה רגשית בניהול שכוללת, יצירת מודעות ושימוש בכלים וטכניקות לשיפור ההיבטים התוך אישיים והבין אישיים בהתנהלותו. זהו הבסיס ליכולת של מנהל להבין ולהכיל באופן מיטבי סיטואציות שונות הקשורות ברגשותיהם והתנהגותם של עובדיו. אם לא יהיה מודע לעולמו הרגשי האישי ואיך רגשותיו משפיעים על התנהגותו, הרי שלא יוכל להבין את אלו של עובדיו...

אם כך, לאופיו והתנהגותו של המנהל יש קשר הדוק לתחושותיהם של העובדים ומכאן, למידת הלויאליות ותחושת המחוברות שלהם לארגון.

רוצים ללמוד איך עושים את זה נכון?