right_side_white_shape
left_side_green_shape
left_side_white_shape

איך להתמודד עם "תפוח רקוב" בחברה

link icon
פורסם ב-03/11/16 באתר ynet ynet-2

רבים עם הקולגות, מתייחסים באופן פוגעני ללקוחות, וגורמים לשאר העובדים לסבול מלחץ ומחרדה: העובדים שמתנהלים באופן שלילי מזיקים לחברה ומחלישים את העובדים הראויים. יש לנקוט נגדם צעדים חמורים, מבלי להתחשב בתועלת הפרטית שהם מביאים למשרד

לעמוד מול "העובדים המרעילים": במקרה של עובד שמתנהג באופן שלילי וכוחני כלפי הקולגות וכלפי הלקוחות, הנזק גדול מהתועלת ואין טעם להשאיר אותו בחברה.

ישנם עובדים בארגון הידועים כ"ערפדי אנרגיה": הם נוטים להשתמש לרעה בכוח, תורמים תרומה שלילית למערכות היחסים בצוות, מנהלים מאבקים אישיים והופכים למקור לחץ בלתי נסבל בעבודה. במקרים רבים השפעתם כה מזיקה עד כי הם פוגעים בתדמית הארגון כולו.

התנהלות של "בורג אחד" במערכת, משפיעה על המכלול השלם. בעגה המקצועית, התנהלות כזו מוגדרת כהתנהגות "מרעילה", ובמרבית המקרים, היא תשפיע על העובדים האחרים בארגון ותביא לכך שכ-25% מהם יסבלו מחרדה או מלחץ, ויפסידו 16-22 ימי עבודה בשנה. היבט זה מתורגם במקרים רבים להפסד כלכלי ותדמיתי של הארגון.

להתייחס לעובדים הללו כבעלי חשיבות גבוהה ומכאן, לסגל התנהלות ארגונית שבאה לידי ביטוי בקליטה של עובדים המתאימים עד כמה שניתן לתרבות הארגונית ולמאפייני העובדים במחלקה אליה הם מגויסים. בהתנהלות כזו אנו מקטינים את ההסתברות לגלות שקלטנו עובד המתנהל באופן פוגעני כלפי הקולגות שלו או כלפי הלקוחות, כשהוא פוגע בשמה הטוב של המערכת.

בהינתן והמערכת בכל זאת קלטה עובד שהתגלה לאחר מכן כ"תפוח רקוב", עליה להשכיל ולפלוט אותו לאלתר, שכן עובד כזה, יהא מוכשר ונחוץ ככל שיהא, גורם לנזקים קשים לאין שיעור מהתועלת שניתן להפיק ממנו.

אם לא מטפלים - העובדים הטובים נחלשים

עובדים היוצרים סערות פנים ארגוניות משפיעים על הנראות של הארגון, בין אם הם התכוונו לעשות זאת ובין אם לאו. "תפוחים רקובים" יוצרים אנטגוניזם כלפי הארגון ולכן יש לנהוג בהם בצורה אסרטיבית. כבר באירוע ראשון או בנקודת הזמן הראשונה בה העובד מתחיל ליצור סוג של "רעל", יש לעצור אותו ולנתב אותו לדרך הישר. היה והתהליך לא צולח - יש לשחררו מהמערכת.

חשוב לזכור כי ארגון שלא מקפיד על מיגורם לאלתר של ה"תפוחים הרקובים",  מזרים דלק לאותה התנהגות שלילית ומחזק אותה ובכך תורם ללגיטימיות שלה במערכת. הדבר מביא להחלשת העובדים הראויים, שמסיקים כי לא ניתן להתקדם באופן חיובי בחברה.

יש להתוות מגמה הפוכה: לדאוג לתת חיזוקים חיוביים לעובדים האיכותיים, אלה שהתנהלותם ועשייתם תורמים לשמה הטוב של החברה. כך ניתן לשים זרקור על "התפוחים הטובים" ולדחוק הצידה את אלה שאינם.